ព័ត៌មានលម្អិត

ហេនរេចបូលស្ទីហ្វទង់ ( )

Heinrich Boell Foundation (HBF)

ប្រភេទ : Local NGOs

Gpp : Never

វិស័យ :

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស :

ប្រអប់ Ccc :

ប្រអប់ Po : 1436

លេខទូរស័ព្ទ : 023 210 535

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : info@kh.boell.org

គេហទំព័រ៖ :www.kh.boell.org

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល : ++49-(0)30-285 34-0

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល : www.boell.de

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល : D-10117 Berlin, Schuman

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស : Germany

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Phnom Penh

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Chamkar Mon

ឃុំ/សង្កាត់ : Tuol Tumpung Muoy

ភូមិ : Ou Thum

Overview

The Heinrich Böll Foundation is a German political foundation closely linked to the German political party Alliance90/The Greens. Based in Berlin, it is federally organized and independent form the party. It operates 26 offices worldwide.

Background

Working closely with civil society partners since 1993, the Heinrich Böll Foundation was the first German political foundation to establish co-operation with partners in Cambodia.

Value

N/A

Misssion

The Heinrich Böll Foundation is part of the Green political movement that has developed worldwide as a response to the traditional politics of socialism, liberalism, and conservatism.

Vision

N/A

Goal

N/A