ព័ត៌មានលម្អិត

មូលនិធិលោកខាងលិចជួបខាងកើត ( អ៊ីអឹមដាប់បឹលយូអែស )

East Meets West Foundation (EMW)

ប្រភេទ : Local NGOs

Gpp : Never

វិស័យ :

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស :

ប្រអប់ Ccc :

ប្រអប់ Po : 129

លេខទូរស័ព្ទ : 023 650 2920

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : kim.hor@eastmeetswest.org

គេហទំព័រ៖ :www.eastmeetswest.org

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល : Office: 510 763-7045

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល : www.eastmeetswest.org

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល : info@thrivenetworks.org

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល : 1611 Telegraph Avenue,

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស : United States of America

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Phnom Penh

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Tuol Kouk

ឃុំ/សង្កាត់ : Phsar Depou Bei

ភូមិ : Ou Thum

Overview

Building a bigger and better organization through mergers

Background

26 years operations in Vietnam, from Vietnam to India to Africa and Latin America

Value

Share values

Misssion

Helping the world's most disadvantaged people move from survival to potential

Vision

Share vision and new projects and new ideas

Goal

Bigger impact (help more people), find innovative solutions, support great leaders and organizations, and build financial and organizational strength