ព័ត៌មានលម្អិត

អប់រំពិភពលោកប្រចាំនៅកម្ពុជា ( )

World Education (Cambodia)

ប្រភេទ : Local NGOs

Gpp : Never

វិស័យ :

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស :

ប្រអប់ Ccc : 143

ប្រអប់ Po : 74

លេខទូរស័ព្ទ : 023 216 854 / 223 240

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : worldedcam@worlded.org.kh

គេហទំព័រ៖ :www.cambodia.worlded.org

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល : 617.482.9485

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល : www.worlded.org

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល : literacy@worlded.org

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល : 44 Farnsworth Street, B

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស : United States of America

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Phnom Penh

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Doun Penh

ឃុំ/សង្កាត់ : Boeng Reang

ភូមិ : Ou Thum

Overview

World Education (WE) is a nonprofit organization dedicated to improving the lives of the poor through economic and social development programs. Globally, WE provides training and technical assistance in both formal and non-formal education for children and adults. WE’ s projects seek to improve basic education and enhance enrolment opportunities of children in underserved population who were out of school in target areas through the implementation model that was highly compatible with the policy framework of the Ministry of Education, Youth and Sport and in particular greatly promoted the government’s recently-promulgated Child Friendly School Policy (2008). The use of stakeholder-driven development approaches, open-ended grants programmed by stakeholders, activity menus, and implementation through local committees were among the key features of the program’s design. For non-formal education, WE put its special emphasis on income generation, small enterprise development, literacy, education for the workplace, environmental education, reproductive health, maternal and child health orientation. Projects are designed to contribute to individual growth, as well as to community and national development.

Background

World Education, Inc. (WEI) has been working since 1951 to improve the lives of children and adults through education in over 50 countries. WEI works with private, public, and non-governmental organizations to support effective local management and partnerships that build the skills, knowledge, and resources of local groups. WEI currently works in 22 countries in Asia, Africa, and Latin America, as well as the United States and Australia. WEI has been working in both the formal and non-formal education sectors in Cambodia for over twenty years in an effort to provide improved educational opportunities for Cambodians and enhanced life outcomes. WEI has extensive experience working with the formal education system, promoting safe migration among vulnerable youth to prevent trafficking and exploitation, providing financial literacy training to improve livelihoods, and promoting health education. Throughout all projects, WEI incorporates capacity building, girls’ education, and information and communication technologies (ICT).

Value

Respect Honesty Commitment Teamwork Empowerment Transparency & efficiency Fair treatment Equal opportunity

Misssion

World Education is dedicated to improving the lives of the poor through economic and social development programs.

Vision

N/A

Goal

World Education is well known for its work around the globe in environmental education, community development, maternal and child health, school governance, integrated literacy, small enterprise development, HIV/AIDS education and prevention and care, and