ព័ត៌មានលម្អិត

អភិរក្សស៊ីក្លូនិងមុខរបរក្រៅប្រព័ន្ធ ( )

Cyclo Conservation and Careers Association (CCCA)

ប្រភេទ : Local NGOs

Gpp : Never

វិស័យ :

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស :

ប្រអប់ Ccc :

ប្រអប់ Po :

លេខទូរស័ព្ទ : 012 518 762/023 6308 762/097 7009 762/023 630 8762

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : cyclocca@gmail.com

គេហទំព័រ៖ :www.cyclo.org.kh

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស :

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Phnom Penh

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Doun Penh

ឃុំ/សង្កាត់ : Boeng Reang

ភូមិ : Ou Thum

Overview

N/A

Background

Cyclo Conservation and Careers Association for visiting our website, we hope that you will find it informative and that, when you visit Phnom Penh, you might be tempted to take a trip in one of our cyclos. How the Cyclo Conservation and Careers Association began and developed Over ten years ago a survey of Phnom Penh pedicab drivers, conducted by the Urban Resource Centre, lead to the establishment of a centre for cyclo drivers, which aimed to provide washing facilities, medical care and opportunities to learn a variety of skills. After establishment, the organization became known as the Cyclo Centre Phnom Penh, and worked from various premises, the last one being in 158 Street. However, in April 2010 the CCPP closed. Dr Yel Daravuth, a board member, commented: 'Driver numbers have dropped significantly in recent years and it has been harder to justify the continuation of the project. It will be sad to see the end of the Centre, but it has been an extraordinary project over the past ten years, working with hundreds of drivers whose lives on the city streets are very hard. However, we are encouraged to see the establishment of a project for drivers (Cyclo Conservation and Careers Association) and we wish them every success.' Since April the CCCA has gradually raised its profile in Phnom Penh and has had coverage in the local press. Although, as yet, it is not a fully fledged Cambodian NGO, it has a license to operate and works from a small office on 158 Street, two doors from the old CCPP office. The executive director is Im Sambath, who worked for the CCPP for many years. This website now serves the CCCA. However, we intend to leave the CCPP archive and album pages on the website as they give a good idea of how the support for cyclo drivers in Phnom Penh developed.

Value

Develop and preserve cyclo and create job for cyclo drivers who are farmers, come from remote areas of Cambodia

Misssion

Providing a space and organsation in PP where cycclo drivers obtain basic medical care and livelihood support and are encourage to join in educational, life skills and social activities which will upgrade their well-being and general social-economic condition.

Vision

That the cyclo drivers, as a targeted urban poor group, gain opportunities to reduce their poverty and improve their living condition in a self –supportive manner.

Goal

To improve the welfare and living of cyclo drivers in PP through provision of a drop –in where cyclo drivers are given with basic support service and a space where they are able to congregate, share though, gain access to relevant information and develop

Project Summary

For a number of years the CCPP worked in co-operation with several organisations to focus on the dangers of smoking (see CCPP Archive). Recently the CCCA has been in successful discussions with Ms Yibee At Taiwant, from TIMA, and Dr. Yeld Daravuth, from WHO, in order to continue this work. Consequently, on September 20th, it is anticipated 120 cyclo drivers will be invited to an educational event, which will focus on tobacco and road safety awareness. Through Dr. Yel Daravuth from World Health Organization(WHO) Tawain International Medical Alliance (TIMA), It's always supported fund which focus on Tobacco use impact in Cambodia and Cyclo Conservation and careers Association(CCCA) is a part to contribute to reduce tobacco use,too. On 04 October 2012, CCCA invited 140cyclo drivers in Phnom Penh to educate the impact of Tobacco use, Alcohol and HIV/AIDs,STD.