ព័ត៌មានលម្អិត

N/A ( N/A )

Deutsche Welthungerhilfe e.V. (WHH)

ប្រភេទ : Local NGOs

Gpp : Never

វិស័យ :

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស :

ប្រអប់ Ccc : 146

ប្រអប់ Po : 1340

លេខទូរស័ព្ទ : 023 885229

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : dirk.reber@welthungerhilfe.de

គេហទំព័រ៖ :www.welthungerhilfe.de

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល : +49 (0) 228 / 22880

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល : http://www.welthungerhilfe.de/

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល : info@welthungerhilfe.de

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល : Friedrich-Ebert-Stra#223 e 1, 53173 Bonn, Germany

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស : Germany

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Phnom Penh

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Tuol Kouk

ឃុំ/សង្កាត់ :

ភូមិ : Ou Thum

Overview

The Deutsche Welthungerhilfe e.V. is an international non-governmental aid organization which considers itself as denominationally and politically independent and non-profit seeking.

Background

Established in 1962, the DWHH has supported more than 7,150 aid projects in 70 countries in Africa, Asia and Latin America with approximately EUR 2.52 billion.

Value

Our actions are dictated by the principles of equality, inviolable rights and self-determination for all. The people with whom we work are partners striving towards social change. We treat them with respect, solidarity and compassion.

Misssion

Welthungerhilfe will contribute to the improvement of poor people’s lives, in the spirit of solidarity, humanity and with a high commitment to quality. Given the scope and complexity of the task, a meaningful impact will best be ensured in partnership with others.

Vision

Our vision is a world in which all people can exercise their right to lead a self-determined life in dignity and justice, free of hunger and poverty.

Goal

We want to become superfluous. We therefore share the goal with many people who are committed to development cooperation that one day development cooperation will no longer be necessary and that people in these countries will be able to adequately help th