ព័ត៌មានលម្អិត

គណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជា ( គសក )

Cooperation Committee for Cambodia (CCC)

ប្រភេទ : Local NGOs

Gpp : Certificate

វិស័យ : Advocacy and Policy DialogueProviding Grants to NGOs/CBOsCapacity BuildingManagement Organisational Development

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស : Soeung Saroeun

ប្រអប់ Ccc : 73

ប្រអប់ Po : 885

លេខទូរស័ព្ទ : 023 214152/216 009

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : info@ccc-cambodia.org

គេហទំព័រ៖ :www.ccc-cambodia.org

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល : 023 214152

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល : www.ccc-cambodia.org

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល : info@ccc-cambodia.org

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល : Cambodia

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស : Cambodia

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Phnom Penh

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Chamkar Mon

ឃុំ/សង្កាត់ : Tuol Tumpung Muoy

ភូមិ :

Overview

The Cooperation Committee for Cambodia (CCC) has played a unique role in coordinating, networking and advocating for good governance, effectiveness and enabling environment for CSOs and other sectors toward sustainable development in Cambodia.

Background

The Cooperation Committee for Cambodia (CCC) is a leading membership organization with nearly 170 Local and International Non-Governmental Organizations (NGOs) in Cambodia. CCC has been playing a unique role since 1990 as an enabling agent to facilitate Civil Society Organizations (CSOs) to collectively, responsibly and accountably work together for good governance, enabling environment and sustainability of CSOs in Cambodia.

Value

Integrity, Responsiveness, Quality, Cooperation and Inclusiveness

Misssion

As a membership based organization, CCC works in inclusive partnerships for good governance, enabling environment and sustainability of civil society organizations in Cambodia.

Vision

Sustainable development for Cambodia

Goal

A strong and capable civil society, cooperating and responsive to Cambodia’s development challenges.

Project Summary

1. NGO Governance and Professional Practice 2. Research and Learning 3. Coalition building, Advocacy and Networking

Staff

ចំណងជើងនាមនាមត្រកូលភេទតួនាទី៖លេខទូរស័ព្ទអ៊ីម៉ែល៖
Mr.SoeungSaroeunMaleExecutive Director016 900 503saroeun.soeung@ccc-cambodia.org
Miss.ToyMonirethFemaleMembership Development Specialist017 728 895monireth.toy@ccc-cambodia.org
Dr.ElSothearyFemaleHead of Program097 5478910sotheary.el@ccc-cambodia.org
Mrs.SinPuthearyFemaleHead of Communication Membership Development012 769 836putheary.sin@ccc-cambodia.org
Mr.KhornBunthongMaleHead of Operations077 873007bunthong.khorn@ccc-cambodia.org
Mrs.SoeungSatyaFemaleHRS017 214 446satya.soeung@ccc-cambodia.org
Mr.ChhornVatanakMaleGPP Manager012 323 767 vatanak.chhorn@ccc-cambodia.org
Mrs.YSophanyFemaleICT Specialist095909855sophany.y@ccc-cambodia.org
Mrs.SoeungSatyaFemaleHuman Resource Specialist017 214 446satya.satya@ccc-cambodia.org
Mr.ChanPheakdeyMaleGovernance & Professional Practices Specialist092 853 002pheakdey.chan@ccc-cambodia.org
Mr.CheaVibolMaleGovernance and Professional Practices Specialist077 621 375vibol.chea@ccc-cambodia.org
Mrs.KaoSokdethFemaleGovernance & Professional Practices Specialist012 533 135sokdeth.kao@ccc-cambodia.org
Mrs.Keo MaraFemaleQuality Assurance Specialist 012 675 926mara.keo@ccc-cambodia.org
Mr.Sorn SavoeunMaleCertification Officer077 444 407savoeun.sorn@ccc-cambodia.org
Mrs.Tou ChandaraFemaleGovernance & Professional Practices Specialist095 768 788chandara.tou@ccc-cambodia.org
Mr.LimSoklyMaleLearning Specialist012 978 408sokly.lim@ccc-cambodia.org
Mr.SoeungTypoMaleResearch and Learning Manager012 988 802typo.soeung@ccc-cambodia.org
Mr.SokSovannMaleMentoring & Coaching Specialist012 388 987sovann.sok@ccc-cambodia.org
Mrs.Prak Keo KongkeaFemaleCommunication Assistant070 463 899kongkea.prak@ccc-cambodia.org
Mr.SeangLidaMaleICT Assistant093 777 987lida.seang@ccc-cambodia.org

Budget

ឈ្មោះម្ចាស់ជំនួយឈ្មោះគម្រោងផែនការថវិកាឆ្នាំផែនការថវិកាថវិកាពិតប្រាកដឆ្នាំនៃថវិកាពិតប្រាកដ
Name Mony RateICT Solutions20000201850002018
Bread for the World (BfdW)Do No Harm and Conflict Sensitivity Programme (Phase II)676002018648502018

ការចុះឈ្មោះ

ក្រសួងចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទដល់កាលបរិច្ឆេទ
Ministry Of Interior06-201712-2020

Projects

ឈ្មោះគម្រោងវិស័យថ្ងៃ​ចាប់ផ្តើមថ្ងៃ​បញ្ចប់ស្ថានភាព
ICT SolutionsBusiness and Organizational Development2018-01-012018-01-31On-going
Do No Harm and Conflict Sensitivity Programme (Phase II)Business and Organizational Development2017-09-012020-08-31On-going
Governance Hub (Do No Harm and Conflict Sensitivity Programme)Business and Organizational Development2015-09-012017-02-28Completed