ព័ត៌មានលម្អិត

ប្រព័ន្ធទិន្នន័យកម្ពុជា ( )

Digital Divide Data (DDD)

ប្រភេទ : Local NGOs

Gpp : Never

វិស័យ : Education and Training

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស :

ប្រអប់ Ccc : 112

ប្រអប់ Po :

លេខទូរស័ព្ទ : 023 220 843

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : info@digitaldividedata.org

គេហទំព័រ៖ :www.digitaldividedata.org

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល : 212.461.3700

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល : http://www.digitaldividedata.com/

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល : info@digitaldividedata.com

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល : 115 West 30th Street, Suite 400 New York, NY 10001

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស :

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Phnom Penh

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Chamkar Mon

ឃុំ/សង្កាត់ : Tuol Tumpung Pir

ភូមិ :

Overview

Digital Divide Data (DDD) is a non-profit social enterprise, founded in 2001 with the mission to create better futures for youth, enabling them to find a lifetime of opportunity through education and work experience. DDD’s innovative social model, delivers digital solutions to global clients while training and employing underserved youth in tech skills as a stepping stone to professional jobs — and out of poverty.

Digital Divide Data-Cambodia will keep you updated useful information such as events, Work-Study Program, community activities, training, job vacancy and education. Social Mission Team are responsible for the information provided, so if you have something willing to share, please do not hesitate to contact us. Further more, it can be your building relationship with your friends and younger generation to share any experience that is helpful.

Background

Digital Divide Data (DDD) hires to Lented workers from same of Cambodia’s disadvantaged groups to provide them with opportunities that are not normally accessible to them. Our Organization is a self-sustaining Co-operation with all profit going back into then business to provide fair salaries organization training and health services for its employees.

Misssion

To transform lives around the world through sustainable training and employment programs which provide a path to lifelong employment and opportunity.

Vision

DDD’s vision is a world in which youth develop themselves through education and employment.