ព័ត៌មានលម្អិត

សមាគមន៏វេជ្ជបណ្ឌិតនៃអាស៊ីកម្ពុជា ( )

The Association Medical Doctor of Asia (AMDA-Cambodia)

ប្រភេទ : Local NGOs

Gpp : Never

វិស័យ :

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស :

ប្រអប់ Ccc :

ប្រអប់ Po :

លេខទូរស័ព្ទ : 023 5000 456/017 929 990/016 952 990

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : amda_cambodia@yahoo.com

គេហទំព័រ៖ :www.amdainternational.com

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស :

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Phnom Penh

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Chamkar Mon

ឃុំ/សង្កាត់ : Tuol Tumpung Pir

ភូមិ : Ou Thum

Overview

AMDA (Association of Medical Doctors of Asia) is a humanitarian, non-profit, non-political, non-sectarian, and non-governmental organization. It was formally founded on August 1, 1984. AMDA, with its headquarters in Okayama, Japan and Chapters (branches) all over the world, has been involved in humanitarian activities throughout the world.

Background

AMDA first entered into Cambodia, and agreement with the Ministry of Health in 1992. Until 1997, headquarters were transferred to local control, and the management was taken over by national staff and AMDA has becoming a locally. Presently, AMDA-Cambodia has received grant of GFATM R9. Through this program, AMDA has contributed to the overall goal of the National Malaria Programme, to reduce malarial morbidity and mortality.

Value

Transparency, Accountability and Quality of Work

Misssion

To promote the health and well-being of underprivileged and victimized people in Asia and other continents.

Vision

A Global Network of Partnership for Peace through Projects under Local Initiatives

Goal

Better Future for a Better Life