ព័ត៌មានលម្អិត

អង្គការហេហ្វឺកម្ពុជា ( )

Heifer International Cambodia (HEIFER)

ប្រភេទ : Local NGOs

Gpp : Never

វិស័យ :

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស :

ប្រអប់ Ccc : 157

ប្រអប់ Po : 2456

លេខទូរស័ព្ទ : 023 221 195/ 023 211 323

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : info.cambodia@heifer.org

គេហទំព័រ៖ :www.heifercambodia.org

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល : (501) 907-2600

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល : www.heifer.org

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល : info@heifer.org

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស : United States of America

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Phnom Penh

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Chamkar Mon

ឃុំ/សង្កាត់ : Phsar Daeum Thkov

ភូមិ : Ou Thum

Overview

Heifer International Cambodia is a branch office of Heifer International which being a non-profit, humanitarian organization based in Little Rock, Arkansas- USA

Background

Heifer begun its operation in Cambodia since 1984, by working in partnership with AFSC to provide both technical assistance and supplies in animal husbandry and vaccine production project. In 1998, Heifer Cambodia partnership development program was established with its goal in responding to community development and ensuring food security of rural families in sustainable and environmentally sound manners. In 2006, a full program was granted and a MoU between Heifer Cambodia and the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation was signed. With value-based holistic community development approach (VBHCD) and its Passing on the Gifts (POG), Heifer Cambodia has been extending its assistances of both physical and non physical inputs to over 5,000 small farmer families in 160 rural communities of 11 provinces such as Mondul Kiri, Svay Rieng, Koh Kong, Kompong Spue, Takeo, Kompot, Kompong Chhang, Pursat, Battambang, Banteay Meanchey and Siem Reap.

Value

Heifer 12 Cornerstones - Passing on the Gifts - Accountability - Sharing and Caring - Sustainability and Self-reliance - Improved Animal and Resource Management - Nutrition and Income - Gender and Family Focus - Genuine Need and Justice - Improving the Environment - Full Participation - Training and Education - Spirituality

Misssion

To Work with communities to end hunger and poverty and care for the earth.

Vision

A world of communities living together in peace as equitably sharing the resources of a healthy planet.

Goal

Improve rural poor to be self reliant and have a better life

Project Summary

- Increase in Income and Assets - Food Security and Nutrition - Environment - Women Empowerment - Social Capital