ព័ត៌មានលម្អិត

កុមារនិងអភិវឌ្ឍន៍ ( )

Enfants and Development (E&D)

ប្រភេទ : Local NGOs

Gpp : Never

វិស័យ :

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស :

ប្រអប់ Ccc : 103

ប្រអប់ Po : 586

លេខទូរស័ព្ទ : 023 212 196

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : Info-cambodia@enfantsetdeveloppement.org

គេហទំព័រ៖ :www.enfantsetdeveloppement.org

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល : +33(0)1 53 68 98 20

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល : www.enfantsetdeveloppement.org

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល : siege@enfantsetdeveloppement.org

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស :

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Phnom Penh

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Chamkar Mon

ឃុំ/សង្កាត់ : Tuol Tumpung Muoy

ភូមិ : Ou Thum

Overview

Nonprofit International Humanitarian Organization (NGO)

Background

Enfants&Développement has been created in 1984 in Cambodia, under the name of SOS Enfants du Cambodge. Enfants&Développement, is a non-governmental, non-political, non-religious and non-profit organization. Enfants&Développement is present in Cambodia, Vietnam, Nepal, Burkina faso and France through programmes aiming at improving the living conditions of vulnerable children and their families

Value

**Acting in neutrality and for the universal values respect **Being efficient and concrete **Reinforcing the autonomy of beneficiaries and partners in an objective of sustainability. **Committed to warrant transparency and good governance

Misssion

E&D Mission is to develop some actions in partnership with local stakeholders in order to promote, accompany and facilitate an access to quality basic services (social, health, education, culture) for the children, the youths, the deprived families. E&D focuses particularly on girls and women.

Vision

E&D has for vision one society in which the children and youth have access to basic services (social, health, education, culture) enabling them a personal development with harmony and ensuring them a blossoming and a well-being in their families and within their community, without any form of discrimination.

Goal

Child protection, rights and development.