ព័ត៌មានលម្អិត

ខុនសើន ( )

Concern WorldWide (CONCERN)

ប្រភេទ : Local NGOs

Gpp : Never

វិស័យ :

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស :

ប្រអប់ Ccc :

ប្រអប់ Po :

លេខទូរស័ព្ទ : 023 214 891/023 214 879

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : cambodia.admin@concern.net

គេហទំព័រ៖ :www.concern.net

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស : United States of America

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Phnom Penh

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Chamkar Mon

ឃុំ/សង្កាត់ : Boeng Keng Kang Muoy

ភូមិ : Ou Thum

Overview

Concern Worldwide is a non-denominational voluntary organization devoted to the relief, assistance and advancement of people in need in less developed areas of the world. Concern's emergency and long-term programmes are concentrated in the world's least developed countries.

Background

Between 1979 and 1991, Concern worked with Cambodian refugees in the Thai border camps. It established full presence in Cambodia in 1991 implementing a relief, repatriation and rehabilitation programme. Since then Concern has implemented community development, microfinance, community forestry and livelihood programming in Cambodia. Currently Concern works in Siem Reap, Pursat, Kompong Chhnang, Kompong Cham provinces focussing on the areas of livelihoods and building the capacity of local NGO partners and Commune Councils.

Value

N/A

Misssion

Our mission for Cambodia is to strengthen local governance to enable people who live in poverty in rural Cambodia to achieve sustainable improvements in their lives through their own actions and that are enhanced through appropriate support that protect human rights and the environment

Vision

Our vision is of Cambodia where every person has access to the opportunities and choices that are basic to enjoying a long, healthy and creative life: a Cambodia where there is peace and freedom for people to exercise their rights: a Cambodia where every person is treated with dignity and respect and where there is solidarity among people.

Goal

N/A

Project Summary

N/A