ព័ត៌មានលម្អិត

វើលរីញ៉ូ ( N/A )

World Renew (World)

ប្រភេទ : Local NGOs

Gpp : Never

វិស័យ :

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស :

ប្រអប់ Ccc : 98

ប្រអប់ Po : 1175 PHN 3

លេខទូរស័ព្ទ : 023 214 086/012826977

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : slav@world.renew.net

គេហទំព័រ៖ :www.worldrenew.net

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល : 905 336 2920

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល : http://www.worldrenew.net/

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល : info@worldrenew.net

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល : 3475 Mainway STN LCD 1

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស :

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Phnom Penh

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Chamkar Mon

ឃុំ/សង្កាត់ : Tuol Tumpung Muoy

ភូមិ : Ou Thum

Overview

Christian Reformed World Relief Committee (CRWRC) has worked for over thirty seven years throughout the world in partnership with poor families and communities. It offers hope, compassion and growth. Its purpose is to demonstrate the love of Jesus Christ through service in building high quality, effective development programs which particularly benefit the poor and oppressed. CRWRC works in more than 27 countries in the world. In Asia, CRWRC implements programs in India, Bangladesh. Indonesia the Philippines, Cambodia and Laos. CRWRC's strategy is to work through a community development process to enable people to work collaboratively with their neighbors to identify opportunities for growth related to their ability to feed, clothe, maintain health and educate their families. People are taught to make the most of their opportunities and resources by working cooperatively to benefit their families and communities. In the past ten years, CRWRC has focused primarily on building and strengthening the capacity of indigenous organizations, wherever feasible, as they work with the poor through programs of income generation, food production, health care, and adult literacy. CRWRC works in partnership with 65 indigenous development organizations throughout the world. The values driving its development strategies with impoverished communities include building dignity, peace building, ownership, participation, empowerment, independence and sustainability. To enable effective development careful planning, monitoring and feedback are structured into the organization's method of operation.

Background

CRWRC- Cambodia began working in Cambodia in mid-1996 with the "Building Capacity" pilot project. This project provided mentoring, coaching and training in organizational capacity building with four Cambodian NGO's for an 18-22 month period. At the same time, CRWRC was involved in organizational and human resource capacity building projects with ZOA-Laos POR. At the end of 1999, CRWRC-Cambodia continued its capacity building work with four Cambodian NGO's for another 2 years and half period. The following year in 2000, two more Research and Development projects with one- year agreement, were begun. Today CRWRC-C continues to work with local NGO's partners to facilitate organizational strengthening and growth in community development projects which are implemented by these local partners at the community level.

Value

N/A

Misssion

In partnership with local churches and NGOs, we combine reflective and participatory processes to mobilize rural communities using a community organizing process. We collaborate with other networks to provide training, to strengthen organizational and community development, and to promote effective grassroots advocacy.

Vision

See the poor and vulnerable people in Cambodia empowered to develop their own resources in an integral manner, being transformed spiritually and physically to experience and express justice and peace in their communities, as we give witness to Christ’s love and compassion..

Goal

N/A