ព័ត៌មានលម្អិត

សមាគមជួបជុំបងប្អូន ( យូ.ប៊ី.អេ )

United Brother's Association (UBA)

ប្រភេទ : Local NGOs

Gpp : Never

វិស័យ :

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស :

ប្រអប់ Ccc :

ប្រអប់ Po : 764

លេខទូរស័ព្ទ : 023 216 147/ 067 896 449/ 012 935 316

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : info@ubango.org

គេហទំព័រ៖ : www.ubango.org

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស :

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Phnom Penh

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Chamkar Mon

ឃុំ/សង្កាត់ : Tuol Tumpung Muoy

ភូមិ : Ou Thum

Overview

UBANGO is unique and committed to its’ continued efforts to carrying out the challenging activities facing non-governmental organizations worldwide. It works in conjunction with other prominent leaders representing diverse nations and perspectives who are integrally involved in advancing world peace and creating a better society for all throughout the globe.

Background

Then in March 2010, United Brother Association was formed to provide free education to the children in the slums of Phnom Penh city, rural communities and is one of the non-governmental organizations in Cambodia working to provide quality education to the underprivileged children of Cambodia.. Since then, the organization has grown both in scope and geographical coverage. In line with its vision, the United Brothers Association has incessantly advocated for improving the quality and access to Education in Cambodia. The United Brothers Association has provided free education to students in some regions. Many of these students intend to expand their Basic English skills such as Speaking and Writing. Nonetheless, their limited capability to connect to the outside world has curtailed a full experience of real education in the region. In a shift to take the Utility of technology in the region to the next level, the United Brothers Association will be establishing a state of the art computer learning center as an entrance point to the world of technology for students and communities in some region affected badly. The organization is also partnering with some select provinces to help promote technology and internet connectivity. The United Brother Association will be donating laptops to the Community Based Organizations (CBOs) and the partnering Schools. Today, we reach out to Thousands of children living in both rural and urban areas through a range of interventions. All our programs are designed to ensure that: - Enrollment in schools increases. - Learning in schools and communities increases. - The education net reaches children who are unable to attend school. - Models are replicated and scaled up to serve large numbers of children to achieve a large scale impact.

Value

N/A

Misssion

We therefore strongly believe that every child should have access to basic education. When a child is educated he/she will be able to manage every resource at his/her disposal to create a wealth of opportunity to the development of his/her community. Ubango’s educational program is rooted in a belief that education is the key to sustainable change. Our programs focus on Khmer /English literacy and broader improvements in the quality of education offered in government schools in Cambodia. This ethos extends not only to our programs, but also how we operate as an organization and how we try to live our lives: by making small changes in our lives and continually striving to educate ourselves and others about the problems around us, we can all take leadership roles in improving our own lives and then the world.

Vision

N/A

Goal

Ubango is a Non Profit Organization with its head quarter in Phnom Penh Cambodia, the members are made up of both Cambodians and non Cambodians from African origin with the aim of giving every child mainly in Cambodia rural areas access to education, clean water and good health. We discovered that in Cambodia many families in the rural areas cannot afford to take their children to school hence it becomes almost impossible for a child to go beyond primaries. Pupils, often girls who cannot afford school fees are forced out of school to work in factories, collect water can on the street, or early marriage. The Ubango’s school program ensures that a family’s material circumstances do not limit their children’s ability to excel in school.

Staff

ចំណងជើងនាមនាមត្រកូលភេទតួនាទី៖លេខទូរស័ព្ទអ៊ីម៉ែល៖
Ms.Chanboramy UtFemaleSecretary012 935 316