ព័ត៌មានលម្អិត

មជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍សង្គម ( )

Center for Social Development (CSD)

ប្រភេទ : Local NGOs

Gpp : Never

វិស័យ :

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស :

ប្រអប់ Ccc :

ប្រអប់ Po :

លេខទូរស័ព្ទ : 012 525 730/017 888 991/012 345 817

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : csd@csdcambodia.org

គេហទំព័រ៖ :www.csdcambodia.org

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស :

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Phnom Penh

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Chamkar Mon

ឃុំ/សង្កាត់ : Tuol Tumpung Muoy

ភូមិ : Ou Thum

Overview

The Center for Social Development (CSD) was established in 1995 and registered as an NGO with the Council of Ministers in June 1995, and re-acknowledged by the Ministry of Interior in 2001.

Background

CSD is a non-profit, non-governmental organization, which seeks to promote democratic values and improve the quality of life of the Cambodian people through practical research, training, and advocacy, awareness-raising and public debate. CSD envisages a prosperous, peaceful and harmonious Cambodia - the kind of society that will support moral values and technological and social modernization.

Value

N/A

Misssion

The mission of CSD shall be the elimination of all corruption and the promotion of transparency and implementation of accountability in all levels and all aspects of Cambodian society through good governance and concerted efforts of all positive forces of the country, guided by the principles of neutrality, independence, and non-partisanship.

Vision

The Center for Social Development (CSD) envisions a prosperous, peaceful and harmonious Cambodia; the kind of prosperity, peace and harmony that will support moral values and technological and social modernization. CSD seeks to promote democratic values and improve quality of life for all Cambodian people.

Goal

N/A