ព័ត៌មានលម្អិត

អង្គការសកម្មភាពដើម្បីស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍន៍ ( N/A )

Action for Research and Development (ARD)

ប្រភេទ : Local NGOs

Gpp : Never

វិស័យ :

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស :

ប្រអប់ Ccc :

ប្រអប់ Po :

លេខទូរស័ព្ទ : 016 778 701/023 650 8030/012 938 731

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : ard.cambodia@yahoo.com

គេហទំព័រ៖ :www.ard.org.kh

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស :

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Phnom Penh

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Tuol Kouk

ឃុំ/សង្កាត់ : Tuek Lak Bei

ភូមិ : Ou Thum

Overview

Action for Research and Development (ARD) is a local Non governmental, Non Profit, independent, neutral and uninvolved in any political party. Action for Research and Development has its own motto as Capacity, Quality and Transparency which reflect to our firm determination and accountability in accomplishing our mission.

Background

Action for Research and Development was set up in late December 2005 by a group of six Cambodian Founders who have knowledge and Experiences in Community Development, Natural Resource Management and Environment, and Human Resource Capacity Building. Since getting official acknowledgement from the Ministry of Interior ARD are starting its activity implementation actively in building and strengthening the capacity of the students and community development. ARD are also get fully support from acknowledgeable and experienced five Advisory Board Council (ABC) Members, and strong commitment from 12 Voluntary Staff ho are carrying out the activity followed to the agreed vision and mission. We are all having strong commitment to work in the development and conservation in order to contribute in living condition improvement of the poor people in community with a sustained natural resource and environment. The organization motto is Capacity Quality and Transparency, which reflect our high determination and accountability to accomplish our mission with greater results to benefit our targeted group and build a good model to follow.

Value

N/A

Misssion

Quality and capacity of young students is built so that they can effectively contribute to sustainable development of Cambodia by working with and empowering poor farmers.

Vision

A Cambodian society with citizens of quality and capacity, mutual helping and living in dignity in a pleasant environment

Goal

N/A