ព័ត៌មានលម្អិត

ស្រែខ្មែរ ( ស.ខ )

Srer Khmer (SK)

ប្រភេទ : Local NGOs

Gpp : Never

វិស័យ :

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស :

ប្រអប់ Ccc :

ប្រអប់ Po :

លេខទូរស័ព្ទ : 023 210 217/012 763 605/012 839 940

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : skadmin@online.com.kh

គេហទំព័រ៖ :www.srerkhmer-cambodia.org

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស :

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Phnom Penh

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Chamkar Mon

ឃុំ/សង្កាត់ : Tuol Svay Prey Pir

ភូមិ : Ou Thum

Overview

a local Cambodia NGO dedicated to the support and development of farmer-led activities, networking and environmentally sound agriculture.

Background

Srer Khmer was established on January 9, 2002 by a group of former staff of FAO Community IPM Programme, the founder of Srer Khmer. The project of FAO ended in late 2001 after implementing programme in Cambodia since 1996, therefore, to continue the activity of community based integrated pest management (IPM) Farmer Field Schools, a proven approach to successful ecological learning and farmer networking, Srer Khmer is a response to the need to further build on the work of FAO and facilitate the work of farmers-led activities.

Value

N/A

Misssion

Srer Khmer, in recognition of farmers rights to learn, use and manage their own community resources and participate in any decision related to their livelihood, is committed to provide farmers opportunities to gain knowledge and strengthen their capacity to lead and manage their lives through participatory learning approaches which build on understanding the fundamental relationship between agriculture, environment and rural societies.

Vision

Farming communities must have the capacity, rights and ownership in making decision to any issue that relevant to sustain their living.

Goal

N/A