វគ្គសិក្សាតាមអេឡិចត្រូនិច

បានបញ្ចប់
បានបញ្ចប់

Do No Harm Training

ដោយ:

ចំនួនអ្នកចូលរួម: 0 / 35

06 Sep 2018, 12:00:00 am

បានបញ្ចប់

ការកៀរគរធនធាន និងថវិកា

ដោយ:

ចំនួនអ្នកចូលរួម: 0 / 30

30 Aug 2018, 12:00:00 am

បានបញ្ចប់

Cambodia Health Care

ដោយ:

ចំនួនអ្នកចូលរួម: 3 / 15

13 Nov 2017, 8:30:00 am

បានបញ្ចប់

Legal compliance on Employment Terms and Condition

ដោយ:

ចំនួនអ្នកចូលរួម: 0 / 30

07 Jul 2017, 7:30:00 am

បានបញ្ចប់

ANNUAL GENERAL MEETING 2016

ដោយ:

ចំនួនអ្នកចូលរួម: 0 / 50

02 Jun 2017, 2:30:00 pm

បានបញ្ចប់

CSO Accountability in the Context of Post LANGO

ដោយ:

ចំនួនអ្នកចូលរួម: 1 / 30

16 Jun 2017, 9:00:00 am

បានបញ្ចប់

CCC ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) 2015

ដោយ:

ចំនួនអ្នកចូលរួម: 0 / 5

01 Jun 2017, 8:30:00 am

បានបញ្ចប់

Consultation on Global Standard and Adaptation Strategy

ដោយ:

ចំនួនអ្នកចូលរួម: 0 / 50

03 Jun 2017, 9:10:00 am

បានបញ្ចប់

Procurement Management

ដោយ:

ចំនួនអ្នកចូលរួម: 0 / 30

02 Jun 2017, 3:55:00 pm

បានបញ្ចប់

Monitoring and Evaluation

ដោយ:

ចំនួនអ្នកចូលរួម: 0 / 50

01 Jun 2017, 2:30:00 am

បានបញ្ចប់

Foundation for Democracy and Sustainable Peace in Cambodia

ដោយ:

ចំនួនអ្នកចូលរួម: 0 / 50

31 May 2017, 7:00:00 am

Showing 1-12 of 13 items.