គ្រូបង្រៀន

ចំនួនអ្នកចូលរួម : 0 / 30

ការអភិវឌ្ឍស្ថាប័ន និងការគ្រប់គ្រងចំណេះដឹង

Start Date : September 11, 2018 12:00:00 am

Close Date : September 13, 2018 12:00:00 am

សំរាប់បណ្ដាញអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលខេត្តរតនគិរី

Objective

បន្ទាប់ពីបញ្ចប់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល សិក្ខាកាមអាច៖

1.ឆ្លុះបញ្ចាំងលើការអនុវត្ត និងលើគោលទស្សនៈនៃការអភិវឌ្ឍស្ថាប័ន សំរាប់បណ្ដាញអង្គការខេត្តនិមួយៗ 

2.ពិពណ៌នាអំពីគន្លិះយុទ្ធសាស្រ្តសំរាប់បណ្ដាញអង្គការខេត្តក្នុងរយៈពេល០៥ឆ្នាំខាងមុខ និងបន្តទៀត

3.ពិភាក្សាអំពីគោលនយោបាយគ្រប់គ្រងចំណេះដឹង និងគោលនយោបាយផ្សេងទៀត ដែលបណ្ដាញអង្គការខេត្តត្រូវប្រតិបត្តិតាម

Goal

Guideline

កម្មវិធីវគ្គបណ្តុះបណ្តាល

 •  ផែនការអនុវត្តន៍ការរៀនសូត្រ
 •  ការប៉ាន់ប្រមាណទំនុកចិត្តចុងក្រោយ
 •  សិក្សាអំពីតម្រូការសមត្ថភាពរបស់បណ្ដាញ
 •  គោលនយោបាយការគ្រប់គ្រងចំណេះដឹងរបស់បណ្ដាញ
 •  គោលទស្សនៈនៃការគ្រប់គ្រងចំណេះដឹង
 •  ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តរបស់បណ្ដាញ
 •  គោលទស្សនៈនៃការធ្វើផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត
 •  គោលទស្សនៈនៃការអភិវឌ្ឍន៍ស្ថាប័ន
 •  ការចែករំលែកបទពីសោធន៍គ្នា
 •  ការប៉ាន់ប្រមាណទំនុកចិត្តដំបូង
 •  ការបង្ហាញខ្លួន និងចាប់ផ្តើម