គ្រូបង្រៀន

ចំនួនអ្នកចូលរួម : 0 / 30

ការកៀរគរធនធាន និងថវិកា

Start Date : August 30, 2018 12:00:00 am

Close Date : August 30, 2018 12:00:00 am

Objective

  • វិធីសាស្រ្តសម្រាប់កៀរគរធនធាន និងថវិកា
  • យុទ្ធសាស្រ្តទំនាក់ទំនង សម្រាប់កៀរគរ ធនធាន និងថវិកា
  • ការកសាងភាពជាដៃគូ
  • របៀបសរសេរ សំណើគំនិតគម្រោង និងសំណើគម្រោង

Goal

Guideline

យល់កាន់តែច្បាស់ពីអ្វីទៅដែលហៅថា ការកៀរគរធនធាន និងថវិកា ប្រភេទនៃធនធានដែលបណ្តាញអាចប្រើប្រាស់បាន និងវិធីសាស្រ្តនានាក្នុងការកៀរគរធនធាន និងថវិការពីអ្នកផ្តល់ ធនធានសក្តានុពលនានា។

ចេះរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រទំនាក់ទំនងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពមួយ តាមរយៈការកំណត់គោលលដៅនៃការប្រាស្រ័យទាក់ទងច្បាស់លាស់ កំណត់ទស្សនិកជនគោលដៅ គិតពីសារគន្លឹះ គិតពីបញ្ហាប្រឈមនៃការទំនាក់ទំនង ជាហេតុដែលបណ្តាញអាចបង្កើនកេរ្តិ៍ឈ្មោះ និងប្រាក់ចំណូល។

ចេះបង្កើត យុទ្ធសាស្រ្តភាពជាដៃគូ និងត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីយកឈ្នះលើបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួន។

ដឹងពីធាតុ  សំខាន់ៗដែលគួរដាក់បញ្ចូលក្នុងសំណើគម្រោង ដឹងពីរបៀបបង្កើតទ្រឹស្តីនៃការផ្លាស់ប្តូរសម្រាប់គម្រោង ចេះបង្កើតសូចនាករដែលមានភាពឆ្លាតវៃក្នុងការវាស់វែងភាពជោគជ័យរបស់គម្រោង។