ព័ត៌មានលម្អិត

កុមារពិភពលោក ( )

The Global Child (TGC)

ប្រភេទ : International NGOs

Gpp : Never

វិស័យ :

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស :

ប្រអប់ Ccc :

ប្រអប់ Po :

លេខទូរស័ព្ទ : 063 763 593/012 372 438

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : info@theglobalchild.org

គេហទំព័រ៖ :www.theglobalchild.fo

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស :

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Siemreap

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Siem Reab

ឃុំ/សង្កាត់ : Sala Kamraeuk

ភូមិ : Ou Thum

Background

On May 17, 2004, The Global Child School opened in Phnom Penh with 11 students and several staff members. In the weeks following, they carefully selected 15 more children to reach its targeted number of 26 students: 13 boys and 13 girls. In Cambodia, a large percentage of the population lives below the poverty line. As in many developing countries suffering the aftermath of war, unschooled and underprivileged children beg for an income of less than one dollar a day, which they bring home to their families. Under these circumstances, it is hard for parents or guardians to allow their children to go to school since it could cause the family to starve, yet the children are usually eager for an education. Thus the objective of the Global Child is to afford underprivileged street-working children the opportunity to obtain a solid schooling in two languages by subsidizing students one dollar for each day they attend school. Students are paid their subsidy weekly. Essentially a form of micro financing (only without repayment), this allows the school to instruct students on how to wisely manage their monthly funds to attain sustainable home-projects or future savings, thus learning business acumen from the start.

Misssion

The Global Child (TGC), founded in 2003, is a non-profit, non-political, non-partisan organization founded to save the lives of Cambodian street children. TGC, a 501(c )(3) organization, has its headquarters in Newport, Vermont, and has built and operates a small-scale school and safe-house in Siem Reap, Cambodia, in order to nurture, educate and mentor gifted but impoverished and/or orphaned street-children in Cambodia. The Global Child provides these children not only with an education but also with life skills, a cultural understanding of their country and its traditions, and training for employment and citizenship.