ព័ត៌មានលម្អិត

សមាគមជីវិត និងក្តីសង្ឃឹម ( )

Life and Hope Association (LHA)

ប្រភេទ : Association

Gpp : Never

វិស័យ :

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស :

ប្រអប់ Ccc :

ប្រអប់ Po :

លេខទូរស័ព្ទ : 063 761 810/ 092 206 877/ 016 206 877

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : lifeandhopeangkor@gmail.com

គេហទំព័រ៖ :http://www.lifeandhopeangkor.org

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស :

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Siemreap

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Siem Reab

ឃុំ/សង្កាត់ : Sala Kamraeuk

ភូមិ : Ou Thum

Background

Life and Hope Association (LHA) was established in 2005 by the monks of Wat Damnak temple and their friends. Initially it started from one project – Food for Education – and eventually grew into six large projects. One of the key people behind the establishment of LHA was Ven. Somnieng – the deputy head monk of Wat Damnak temple. Ven. Somnieng grew up in a poor family. His step-father was an abusive person and so his mother decided to send him to another family that he could get education. In this way, he completed a primary school, but because his family did not have money, he could not proceed to a junior high school. Ven. Somnieng was, however, a very determined child and despite his mother’s objections, he decided to become a monk, so that he could continue his education. Against all odds and difficulties, he completed high school and later got an opportunity to study Business Management at St. Ambrose University in the U.S. Being himself from a poor family and having faced many difficulties in getting education, Ven. Somnieng started caring about poor and disadvantaged people in his community. While studying for his Bachelor’s degree, he continued managing LHA projects from the U.S. and after graduation in May 2010 he returned back to Cambodia to continue helping people in need. In one of the interviews, Ven. Somnieng said: “I don’t want my people to give up hope. I had nothing growing up, sometimes not even food to eat. I tell them, “Bring hope into your life and keep working hard, your future will be bright.” Many people were inspired by Ven. Somnieng’s personality and the work of LHA and offered their helping hand. The LHA and its projects that we see today are the result of a hard and dedicated work of Ven. Somnieng, other monks and members of LHA staff, and many other generous people, who have contributed with their work or money.

Staff

ចំណងជើងនាមនាមត្រកូលភេទតួនាទី៖លេខទូរស័ព្ទអ៊ីម៉ែល៖
Ven.LoeurmLormMaleExecutive Director092 206 877/ 016 206 877lormloeurm@yahoo.com