ព័ត៌មានលម្អិត

មជ្ឈមណ្ឌលសហគមន៍ជួយខ្លួនឯង ( ម.ស.ជ.ខ )

Self Help Community Center (SHCC)

ប្រភេទ : Local NGOs

Gpp : Never

វិស័យ :

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស :

ប្រអប់ Ccc :

ប្រអប់ Po :

លេខទូរស័ព្ទ : 017 292 694

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : contact@shcccambodia.org

គេហទំព័រ៖ :www.shcccambodia.org

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស :

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Siemreap

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Siem Reab

ឃុំ/សង្កាត់ : Sangkat Krabei Riel

ភូមិ : Ou Thum

Background

The Self Help Community Centre (SHCC) is a Non Government Organisation (NGO) that provides a safe environment for over 1500 disadvantaged children and young adults in the Kro Bei Riel Community, Siem Reap, Cambodia. The SHCC offers educational and vocational opportunities including English classes, Kindergarten classes, Social Work, Organic Farming, Arts and Crafts, Sports Education, Education on Hygiene, Nutrition and Environmental Issues. SHCC is a leader in providing sustainable development which directly benefits its community through educating younger generations now and supporting children and their families to become self-sufficient and sustainable in the future. This includes addressing issues such as lack of education, lack of clean water and health care, poverty, environmental issues, social issues and unemployment. Our aim is to involve the individual communities through a community committee and gradually roll out the projects in the respective villages to improve the quality of life and prosperity for our residents. The SHCC works through an empowerment model at the grassroots level, which maintains all paid employers, are native Cambodians. The SHCC relies solely on donations and funding from International contributors and supporters from all around the world and ensure that 100% of any funding is returned directly into SHCC, its projects and the community.

Value

-Empowerment -Self-Determination -Knowledge and Education -Respect

Misssion

To create a capable and self-sufficient community by: Providing f ree quality educational and vocational opportunities to children and youth Empowering children and young adults to take responsibility for their and their communities future Supporting and strengthening children and their families Promoting Equality and Unity within the community Assisting communities in working towards self-sufficiency and sustainability, working towards breaking free from the cycle of poverty

Vision

Equality and Unity within our community, educated children, positive connections between community members, working together for the younger generation.