ព័ត៌មានលម្អិត

អង្គការខ្មែរសំរាប់ខ្មែរ ( ខេ.ខេ.អូ )

Khmer for Khmer Organization (KKO)

ប្រភេទ : Local NGOs

Gpp : Never

វិស័យ :

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស :

ប្រអប់ Ccc :

ប្រអប់ Po :

លេខទូរស័ព្ទ : 063 650 5381/012 912 843/092 319 882

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : meounphary@gmail.com

គេហទំព័រ៖ :www.kko-cambodia.org

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស :

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Siemreap

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Siem Reab

ឃុំ/សង្កាត់ : Chreav

ភូមិ : Ou Thum

Background

KKO was founded in 2009 by Director, Moeun Phary and President, Markus Tigges. Phary Moeun is running a very successful private Language and IT skills school and a Kindergarten. Over the years she met many students who were eager to learn but whose families did not have the money to pay the school fees. The basic idea to provide free education and a variety of vocational training was born.