ព័ត៌មានលម្អិត

មជ្ឈមណ្គលកងយុវជនកម្ពុជា ( )

The Boys Brigade Cambodia (BBC)

ប្រភេទ : International NGOs

Gpp : Never

វិស័យ :

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស :

ប្រអប់ Ccc :

ប្រអប់ Po :

លេខទូរស័ព្ទ : 063 633 6667/097 561 2990/097 933 1303

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : bb.cambodia@ymail.com

គេហទំព័រ៖ :http://bbcambodia.org/

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស : Singapore

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Siemreap

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Puok

ឃុំ/សង្កាត់ : Puok

ភូមិ : Ou Thum

Background

Our History The Early Days In 1994, Bruce Carlton, a missionary with the Baptist Church in Cambodia learnt from Mr Bob Yap, a member of Barker Road Methodist Church in Singapore about The Boys’ Brigade (BB) movement. Mr Bob Yap had been working in Cambodia for several years then. Bruce Carlton then came to visit and learn about BB in Singapore and was then, convinced that the BB ministry could do a lot of good for the community in Cambodia. The first introduction to The Boys’ Brigade in Cambodia was conducted in April 1995 at the Church of Christ our Peace, an Anglican Church with Rev Don Cormack who was very supportive of BB. Cambodian pastors and youth leaders from various indigenous churches came for the induction and the training focused on BB methods, Uniforms, Badge Work, a typical BB Parade, First Aid and some indoor games. They were attracted to the idea of BB. Mr. Pang Seng Hock was appointed as the Country Coordinator and regular training for Cambodian pastors and youth leaders from our 4 member churches were conducted. The curriculum included devotions, worship, song leading, drama, bandsmanship, first aid, water safety and games leading. The churches keenly applied our training to their youth and children’s work. Uniforms and drill were kept to a minimum due to the uncertain and tense political situation. The Boys’ Brigade in Cambodia is a registered International Non-Governmental Organisation that aims to establish the BB program framework to develop the youth in Cambodia.

Misssion

Our mission is to develop youths, based on Christian values to lead and serve through the The Boys’ Brigade program.

Vision

We seek to provide a structured BB programme that will develop the youth in Cambodia to their fullest potential. We seek to build the youth in Cambodia in self-confidence, leadership skills, life skills and literacy standards. We seek to develop the youth in Cambodia to be leaders of tomorrow who will make a difference in the society.