ព័ត៌មានលម្អិត

សហគមន៍យើង ( ស​យ )

Journeys Within Our Community (JWOC)

ប្រភេទ : Local NGOs

Gpp : Never

វិស័យ :

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស :

ប្រអប់ Ccc :

ប្រអប់ Po :

លេខទូរស័ព្ទ : 063 678 4000

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : assistance@journeyswithinourcommunity.org assistan

គេហទំព័រ៖ :www.journeyswithinourcommunity.org

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល : NULL

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល : NULL

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល : NULL

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល : NULL

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស :

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Siemreap

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Siem Reab

ឃុំ/សង្កាត់ : Svay Dangkum

ភូមិ : Ou Thum

Background

Journeys Within Our Community (JWOC) is a non-profit organization registered in the United States and Cambodia. JWOC runs programs promoting improved living conditions for people in Cambodia.