ព័ត៌មានលម្អិត

រួបរួមគ្នាប្រឆាំងភាពក្រីក្រ ( ផាផា )

Partnering Againt Poverty Association (PAPA)

ប្រភេទ : Association

Gpp : Never

វិស័យ :

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស :

ប្រអប់ Ccc :

ប្រអប់ Po :

លេខទូរស័ព្ទ : 012 944 972

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : info@papacambodia.org

គេហទំព័រ៖ :www.papacambodia.org

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស :

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Siemreap

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Banteay Srei

ឃុំ/សង្កាត់ : Preak Dak

ភូមិ : Ou Thum

Background

PAPA dedicates itself to addressing the fundamental needs of education, housing, food and hygiene for Cambodian children and communities in crisis. The rural government schools of Cambodia may cater for increasing numbers of students as a result of generous international and local funding, but they do not offer their students with the opportunity to learn English, an essential skill for children who are striving to escape the cycle of poverty which they are subject to every day. This is why Youssa, the Cambodian founder and manager of Partnering Against Poverty Association has dedicated himself to creating a number of private English schools, sponsoring orphanages and government schools and funding community building projects, which have resulted in him one way or another being responsible for over 2000 disadvantaged Cambodian children in his area. He dedicates 100% of his time and resources to ensuring these projects continue, while him and his beautiful family, including three young children, continue to live in nothing more than a 6 by 7 meter, stilted style house, which resembles that owned by many of those who he helps every day. However, unfortunately, despite his best intents and efforts, his schools and community support can simply not continue without the help of volunteers and donors. That's where your help is essential in ensuring these amazing programs continue to be supported. Through volunteering you are making a real difference in the lives of countless children within Cambodia and are able to undertake in an experience that is enriching for both you and your students.

Misssion

To assist underprivileged Cambodian children in escaping the cycle of poverty through providing quality education and community support.