ព័ត៌មានលម្អិត

ភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ធកិច្ចនិងកសិកម្មជនបទ ( អង្គការរីដាកម្ពុជា )

Rural Economic and Agriculture Development Agency (READA Cambodia)

ប្រភេទ : Local NGOs

Gpp : Never

វិស័យ :

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស :

ប្រអប់ Ccc : 194

ប្រអប់ Po :

លេខទូរស័ព្ទ : 063 96 55 45

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : info@readacambodia.org

គេហទំព័រ៖ :www.readacambodia.org

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល : NULL

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល : NULL

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល : NULL

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល : NULL

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស :

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Siemreap

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Siem Reab

ឃុំ/សង្កាត់ : Sla Kram

ភូមិ : Ou Thum

Overview

The Rural Economic and Agriculture Development Agency (READA) is a non-profit organization with international and local co-operation partners such as UNDP, GSC, CONCERN, ADDA, LOTUS RELIEF CHARITABLE TRUST, AGRISUD, Cambodia HARVEST, Brahma Kesa Association, DAI etc. READA was founded in 2004 and registered at the Ministry of Interior on January 2005 with registration number N090. It was formed by Cambodian volunteers and a technical assistance group comprising of former AGRISUD employees.

Background

The Rural Economic and Agriculture Development Agency (READA) is a non-profit organization with international and local co-operation partners such as UNDP, GSC, CONCERN, ADDA, LOTUS RELIEF CHARITABLE TRUST, AGRISUD, Cambodia HARVEST, Brahma Kesa Association, DAI etc. READA was founded in 2004 and registered at the Ministry of Interior on January 2005 with registration number N090. It was formed by Cambodian volunteers and a technical assistance group comprising of former AGRISUD employees.

Value

N/AFor the project implementation, READA: • Abide the Cambodian law. • No discrimination on economics, race, religion, and social status. • Give the equal opportunity and rights to both man and woman in decision making and the responsibility for self-development. • Honesty, loyalty, transparency, responsibility, and openness. • Work together and help each other for full potentials to all humanity. Keep dignity and contribution of partner development to reach the common objectives.

Misssion

To build and strengthen the rural community capacity in order to reach the sustainable way for contributing in: • Poverty reduction • Imported agricultural products reduction • Chemical reduction and natural resources caring • Equity and Equality Development • Family and SME income generation improvement • Improve of rural product value chains

Vision

Is to change the rural community people from a situation of poverty towards advanced socio-economic autonomy with professional skills that leads them to have their own sustainable small and medium business or livelihood activities with a high awareness of society and health.

Goal

To improve community livelihood security through enhancement of community participation in the society.