ព័ត៌មានលម្អិត

ក្រុមអភិវឌ្ឍន៍ជនបទកម្ពុជា ( )

Cambodian Rural Development Team (CRDT)

ប្រភេទ : Local NGOs

Gpp : Never

វិស័យ : Community DevelopmentFood Security and NutritionRural Water & Sanitation

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស :

ប្រអប់ Ccc : 151

ប្រអប់ Po : 3404

លេខទូរស័ព្ទ : 072 6333 644

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : info@crdt.org.kh

គេហទំព័រ៖ :www.crdt.org.kh

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល : +855 72 6666 771

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល : NULL

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស :

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Kratie

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Kracheh

ឃុំ/សង្កាត់ : Kracheh

ភូមិ : Trapeang Pring

Overview

CRDT is a rural livelihood and environment focused organization. It has deep technical expertise and extensive experience in environmentally appropriate agricultural development, increasing food security, supporting market linkages and income generation, natural resource management, water and sanitation, renewable energy technologies, eco-tourism and community empowerment. Currently the organization has around 40 staff members living close to and working with the local communities in three of Cambodia’s North Eastern provinces. All project communities are selected in conjunction with conservation partners Worldwide Fund for Nature (WWF) and Wildlife Conservation Society (WCS) to be areas of particular interest for conservation where biodiversity is threatened by livelihood activities and exploitation of natural resources.

Background

Founded in 2001 as a voluntary university-student initiative, called at that time the Cambodian Volunteer Rural Development Team (CVRDT), the strong motivation, deep technical expertise and hard work of the team resulted in the rapid growth of the organization. Through securing partnerships with large international organizations, CRDT changed from implementing one-off projects, to sustained integrated programs covering a variety of livelihood, natural resource management, and community development components. These aim to raise living standards and contribute to environmental conservation.

Since 2004, CRDT have delivered community and rural development to over 6,000 families in support of conservation of critically endangered Mekong River Irrawaddy Dolphins in Kratie and Stung Treng, and the protection of tropical forest biodiversity in Mondulkiri. CRDT was officially registered with the Ministry of Interior as a local NGO in 2005 and the original founding members of the organization are still involved in its management and governance.

Misssion

‘Sustainably improve food security, incomes, and living standards of poor rural communities in support of environmental conservation in Cambodia.’

Vision

‘A Cambodia free from poverty and environmental degradation’

Goal

Promote sustainable livelihood development through community organization, business growth and environmental protection

Staff

ចំណងជើងនាមនាមត្រកូលភេទតួនាទី៖លេខទូរស័ព្ទអ៊ីម៉ែល៖
Mr.OrChannyMaleExecutive Director 012 454 636or_channy@crdt.org.kh

NGO Branch

Province NameContact NameContact Phone NumberContact Email AddressOffice Phone Number
Phnom PenhOur office in Phnom Penh+855 23 218 039info@crdt.org.kh+855 23 218 039
KratieOffice in Kratie+855 72 6666 771info@crdt.org.kh+855 72 6666 771