ព័ត៌មានលម្អិត

អង្គការអភិវឌ្ឍន៏កសិកម្មនៅតំបន់អាស៊ី ( អាដដា )

Agricultural Development Denmark Asia (ADDA)

ប្រភេទ : International NGOs

Gpp : Never

វិស័យ :

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស :

ប្រអប់ Ccc :

ប្រអប់ Po : 93233

លេខទូរស័ព្ទ : 063 76 18 27

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : adda@adda-cambodia.org

គេហទំព័រ៖ :www.adda.dk

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល : 4586367253 or 4587438426

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល : www.adda.dk

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល : bp@djurs.net

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល : Kirkevaenget 1, 8410 Ronde, Denmark.

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស : Denmark

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Siemreap

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Siem Reab

ឃុំ/សង្កាត់ : Siem Reab

ភូមិ : Ou Thum

Overview

ADDA is a Danish NGO that was established in 1994 by Danes and Cambodians living in Denmark with personal contacts in Cambodia and Vietnam. ADDA’s members represent a broad section of the Danish population and have both private members and institutions such as agricultural industries, educational institutions and associations that are interested in development work and agricultural conditions in developing countries.

Background

ADDA have worked in Cambodia since 1996. Now ADDA have been implementing 5 Projects. 1. Empowerment of Civil Society Project (CISOM) in Oddar Meanchey Province. 2. Innovative Approaches to Food Insecurity in urban and Peri-urban of Siem Reap Province (INFOSE). 3. Cooperative and Civil Society Development Project (COCIS) in Siem Reap Province. 4. Strengthening and Consolidation of Women Microcredit Group (WMG) 5. Empowerment of Civil Society advocating for the rights of urban poor in Siem Reap.

Value

a. Responsibility b. Respects c. Team work d. Empowerment e. Commitment f. Open communication g. Sharing experience h. Learning and motivation

Misssion

To improve the living condition of rural populations in South-East Asia and Africa and encourage the development in general, through education, research and extension for sustainable agricultural development.

Vision

Rural populations in South-East Asia and Africa improve their living condition.

Goal

• Improvement of living conditions for the rural population through improved production methods, where the yield can be increased on an environmentally sustainable basis • Improvement in the degree of self-sufficiency for the poorest groups of the popul