ព័ត៌មានលម្អិត

អនាគតកូនខ្មែរ ( អ ក ខ )

Future of Khmer Children Organization (FKC)

ប្រភេទ : Local NGOs

Gpp : Never

វិស័យ :

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស :

ប្រអប់ Ccc :

ប្រអប់ Po :

លេខទូរស័ព្ទ : 012 630 600/063 63 64 007

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : fkc@khmerchild.org

គេហទំព័រ៖ :http://kh41729.yp.com.kh/

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស :

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Siemreap

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Siem Reab

ឃុំ/សង្កាត់ : Sambuor

ភូមិ : Ou Thum

Overview

Future of Khmer Children is a neutral non-governmental organization with political tendency tolerance, not serving any political party in cash or kind, by mean of human resources or supporting any party candidate.

Background

Future of Khmer Children organization set was up from 2009 founded by Ms. LENG Chantheany and the people who share the idea after she has successful for her mission at the community for 4 years in Siem Reap.

Value

N/A

Misssion

The FKC is willing to offer many necessary training opportunity to the community orphan who live in the rural area and the students who are willing to improve their knowledge to acquire great abilities to meet the market needs as well as conductive atmospheres through study of many important specific skills, such as qualifications of effective leaders, supervisors and manager, life skill know how and management of dressmaking skill, community health education domestic violence elimination, good governance as well as employment recruitment for the students who have successfully completed training at Future of Khmer Children organization.

Vision

To provide training to the people so that they can acquire skill along with wisdom and serve as an economic tool for self development to achieve positive outcomes, all these that happen may help develop family economy and the entire society through successful completion of various skill training. The FKC has a route to success in qualifications of leaders, supervisors

Goal

Our goal is provide sustainable education service and training opportunity to Cambodia Children to give them the best chance for a brighter future with health care education Community support activity direct aid to families in the rural area we want to im