ព័ត៌មានលម្អិត

អង្គការកែប្រែសហគមន៍ ( ក.ប.ស )

Community Translation Organization (CTO)

ប្រភេទ : Local NGOs

Gpp : Never

វិស័យ : Agriculture and Animal HealthCommunity Development

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស :

ប្រអប់ Ccc : 289

ប្រអប់ Po :

លេខទូរស័ព្ទ : 012 707474

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : ctocambo@gmail.com

គេហទំព័រ៖ :http://ctocambodia.org/

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស :

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Siemreap

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Siem Reab

ឃុំ/សង្កាត់ : Kouk Chak

ភូមិ :

Overview

Community Translation Organization (CTO) is a local organization working on community development in Cambodia with head office in Siem Reap provinces. CTO is working with vulnerable people who are excluded from national social safety net. we are working with poor rural people their community to empower them socially, economically and spiritually. Our aim is to help them to transform the vulnerability to possibility and prosperity by transforming their awareness into actions.

Background

HR Empire was founded in 1996 to provide businesses with office staffing solutions with integrity, honesty and absolute professionalism each and every time. Locally owned and located in the heart of Phoenix, we serve the entire Metropolitan Phoenix Valley area. We are located near the Metro Light Rail (Thomas & Central Station) for the convenience of many who utilize this system. We have been ranked in the Phoenix Business Journal in the Top 25 under Temporary Help Services. We have been ranked in the Arizona Business Magazine’s Top Ten, Ranking Arizona, in both Temporary Staffing and Perm Placement categories. The firm owner is a certified professional in staffing by the National Association of Personnel Services. HR Empire is certified as a SBE by the City of Phoenix and a DBE by Arizona Unified Program.

Value

We believe that vulnerable and poor people are able to work to improve their lives when they are given proper tools, skills and knowledge

Misssion

To participate in community poverty reduction and economy development through developing infrastructure, agriculture, natural resources management, ecotourism, environment, educational and livelihood improvement.

CTO has been working to alleviate poverty in rural communities of Cambodia in partnership development agencies and government agencies such as UNDP, World Food Program, Oxfam America, AusAID, WEEFFECT, Engineer Without Border, Advance Engineering, and ActionAID Cambodia for the government agencies we are working closely with department of agriculture, department of water resources meteorologies, department of women’s affair.We focus on building civil democraticcommunity based organization (CBOs) such SHG, VSLA, Farmer Cooperative and other women based or led grassroot groups to promote their social and economical right and voice and building their capacity, so that these CBO’s can work as representatives and interest of poor members mainly womenmost vulnerable people, Ethnic minorities.

We believe that poor and vulnerable people can work to improve their social and economical status when they are given practical knowledge, skills, and needed tools.Then CTO is working to translate their obtained knowledge, skills into actions, we call it empowermentTranslation Awareness Into Action, that is how we got our name “Community Translation” .

Then CTO is working to translate their obtained knowledge, skills into actions, we call it empowermentTranslation Awareness Into Action, that is how we got our name “Community Translation” .

Vision

Vulnerable people and their community can work to improve their livelihood and economy when they are given proper tools, knowledge, skill, resources and spiritual empowerment

Goal

To assist vulnerable people and their communities to have social and economic, plus spiritual capacity so that can improve their lives in a sustainable way.

Staff

ចំណងជើងនាមនាមត្រកូលភេទតួនាទី៖លេខទូរស័ព្ទអ៊ីម៉ែល៖
Mr.YinhYaMaleExecutive Director012 707 474chai@humantranslation.org
Mrs.SuongSotheaFemaleFinance Manager017 214 817accounts@humantranslation.org
Mr.SeanPrumFemaleNTFP Handicraft Officer012 755 433seanprum@humantranslation.org
Mr.ChunChamnanMaleCBOs officer012 980 425chamnan@humantranslation.org