ព័ត៌មានលម្អិត

លើកកម្ពស់យុវជន ( )

PEPY Empowering Youth (PEPY)

ប្រភេទ : Local NGOs

Gpp : Never

វិស័យ : Education

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស :

ប្រអប់ Ccc : 309

ប្រអប់ Po : 93220

លេខទូរស័ព្ទ : 063 690 5465/017 737 519

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : contact@pepyempoweringyouth.org

គេហទំព័រ៖ :www.pepyempoweringyouth.org

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល : N/A

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល : pepycambodia.org

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល : contact@pepycambodia.org

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល : The PEPY Ride 105 Schr

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស : United States of America

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Siemreap

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Siem Reab

ឃុំ/សង្កាត់ : Kouk Chak

ភូមិ :

Overview

PEPY was founded since 2005 as international NGO and by 2015 the INGO was transformed into PEPY Empowering Youth as local organization. It located in Siem Reap province of Cambodia. It was registered under no. 162 ស.ជ.ណ with ministry of interior. At PEPY Empowering Youth, we believe that education is the key to sustainable change and recognize the importance of the holistic impact of development programs. Our programs work in concert with one another, both in and out of the classroom, to create an atmosphere where education becomes valued and valuable. To achieve the greatest impact, our programs currently focus on fostering youth leadership, improving access to education and career.

Background

PEPY Empowering Youth is a Cambodia-based education and youth-leadership non-profit organization (LNGO). Since we began, PEPY has represented different acronyms, but it has always embodied our vision and mission of improving the lives of young people through quality education. Today, we are more than just what those letters stand for—PEPY Empowering Youth is who we are: passionate, transparent, and open. Empowering Youth is what we do. We empower youth to pursue a bright future, improve the quality of their lives, and achieve their dream careers. We are PEPY Empowering Youth. The PEPY Empowering Youth founding team was inspired by the belief that education is the key to sustainable change. Through our education and community development programs, PEPY Empowering Youth has reached over 3,100 young people by working directly with government-funded schools, community members, and leaders in Chanleas Dai Commune, an area in northwest Cambodia. Dedicated local leaders, collaborations with other like-minded organizations, and private donations help us realize our mission: to support Cambodian youth in expanding their opportunities. We do this by working with young people, investing time and resources to connect them with the skills, systems and inspiration necessary to achieve their goals, raise standards of living, and improve the quality of education in their communities.

Value

1. Commit to our unending potential for improvement 2. Think unreasonably. Dream BIG 3. Focus on impact, not inputs. Invest in people, not things 4. Be strategic in our choices, and thoughtful in our plans 5. Collaborate, both within and beyond 6. Create and sustain a culture of open feedback 7. Work with, not for 8. Do more with less. Be responsible in our environmental and economic choices. 9. Be humble in success, transparent in failure and share the lessons we learn 10. Nurture the creative and quirky PEPY culture 11. Stay connected with the PEPY family. Wave until you can’t see them anymore. 12. Live the principles we promote. Work with integrity

Misssion

PEPY Empowering Youth’s mission is to work with young Cambodians and connect them to the skills, opportunities and inspirations needed to reach their potential.

Vision

PEPY Empowering Youth envisions Young Cambodian empowered to pursue careers to improve the quality of their lives.

Goal

is to increase the percentage of Kralanh High School graduates accessing skilled employment. To reach this goal, we are currently focusing our efforts on support young people obtain a university degree, and provide skills necessary for the job market.

Staff

ចំណងជើងនាមនាមត្រកូលភេទតួនាទី៖លេខទូរស័ព្ទអ៊ីម៉ែល៖
Mr.Sarakk RithMaleExecutive Director012 911 727sarakk@pepyempoweringyouth.org