ព័ត៌មានលម្អិត

អង្គការជីវិតនៅកម្ពុជា ( ជ.ន.ក )

This Life Cambodia (TLC)

ប្រភេទ : Local NGOs

Gpp : Never

វិស័យ :

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស :

ប្រអប់ Ccc :

ប្រអប់ Po : 93190

លេខទូរស័ព្ទ : 063 966 050

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : contact@thislifecambodia.org

គេហទំព័រ៖ :www.thislifecambodia.org

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល : (+61) 432062749

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល : www.thislifecambodia.org

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល : mihajlo@thislifecambodia.org

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល : 92 Marion St, Leichhardt, 2040 New South Wales, Australia

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស : Australia

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Siemreap

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Siem Reab

ឃុំ/សង្កាត់ : Svay Dangkum

ភូមិ : Ou Thum

Overview

This Life Cambodia is a not-for-profit non-government community development organisation based in Siem Reap that was established in 2007. Our work is focused on providing opportunities for communities to develop the essential infrastructure, skills and knowledge to make positive change in their lives and break free from poverty. TLC undertakes its work by listening to individuals and communities define their own needs and solutions, engaging with individuals and communities to address their own needs and advocating alongside individuals and communities so they are empowered to challenge inequality. TLC currently operates four programs, including the Student Assistance Program (SAP), the Lower Secondary School Development Program (LSSDP), This Life Beyond Bars (TLBB), and the Community Research and Consultancy Program (CRCP).

Background

The story from the Executive Director: This Life Cambodia was started in December 2007 while I was working for a large charity in Siem Reap. In September 2007 members of a community who had amazing dreams approached me. They wanted to start an extracurricular school in their village. I told them to come back to me when they had something to show. The community did in December 2007. Members of the community had built two classrooms out of thatching and had 200 students enrolled to study extracurricular activities; classes had already started. My initial thoughts were great; I can write a project proposal for the organization, which would then open up further prospects for development for the center. This is where it all started

Value

• Respect local culture and value local expertise. • Model better practice through evidence based practice. • Plan for sustainability by having clear entry and exit strategies. • Act with integrity, accountability and transparency.

Misssion

The mission of This Life Cambodia is to listen to, engage with and advocate alongside communities as they define and act on their own solutions.

Vision

The vision of This Life Cambodia is to help create a Cambodia where people are empowered to access their rights

Goal

N/A