ព័ត៌មានលម្អិត

ប្រតិបត្តិការកុមារកម្ពុជា ( )

Operation Enfants Du Cambodge (OEC)

ប្រភេទ : Local NGOs

Gpp : Never

វិស័យ : Child Welfare and RightsEarly Child Care and DevelopmentLivelihood and health care , wash

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស : Mrs. Tith Davy

ប្រអប់ Ccc : 414

ប្រអប់ Po :

លេខទូរស័ព្ទ : 053 952 752/012 229 309

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : oec@camintel.com

គេហទំព័រ៖ :http://www.oecbtb.org

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស :

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Battambang

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Battambang

ឃុំ/សង្កាត់ : Rotanak

ភូមិ :

Overview

Founded in 1996 with the name of “Operations Enfants de Battambang” (OEB), approved by Cambodian Ministry of Interior in 1997, then later become “Operations Enfants du Cambodge” (OEC) and re-approved by the Ministry of Interior in 2006 (read page “Genesis of OEC”), OEC is an organization not-for-profit, non-governmental, not to be part of, or controlled by, government or an intergovernmental agency and not affiliated with any political party, working to save and protect the rights of children, without any exception, distinction, or discrimination based on the basis of race, color, sex, language, religion, political or other opinions, national or original origin, state of wealth or birth, focusing principally on having the poor children, children with disabilities, orphans and vulnerable children affected by HIV/AIDS, children of landmine survivors and children addicted drug users, enjoyed equal opportunity, as their similar of normal conditions, for basic right to life, to be protected, to development and to participation.

Background

OEC is working to save and protect the rights of children, without any exception, distinction; without discrimination based on race, colour, sex, language, religion, political or other opinions, national or original origin, state of wealth or birth. OEC is focusing principally on having the poor children, children with disabilities, orphans and vulnerable children affected by HIV/AIDS, children of landmine survivors and children addicted drug users, enjoyed equal opportunity, as their similar of normal conditions, for basic rights, especially for equal access to good quality of education. They are then equipped with knowledge, skills and understanding and developing their attitudes and behaviour, to empower them to exercise and defend their democratic rights and responsibilities in society, to value diversity and to play an active part in democratic life, with a view to the promotion and protection of democracy, rule of law and transparency which is fundamental role in good governance. In implementing the concept of Education for All, “Equal access to quality education and lifelong learning”, with development of the Four Pillars of learning, learning to know, learning to do, learning to live together and learning to be, reinforced by the concept of Freedom, Equality and Justice for forming Democratic Citizenship, OEC is working harmoniously with international donors and territorial authorities to empower people with disabilities and landmine victim survivors. The sincere cooperation allows OEC to succeed promoting their standing of life and developing their thinking power for social, cultural and economic participation with strong self-confidence, leading progressively to build inclusive society.

Value

We use our integrity in endeavouring to respect, protect and promote the fulfilment of children’s rights and obligations of all Cambodians to solve children problems based on national laws, international bill of rights and the real existing conditions. We therefore commit ourselves to the following: • To be non-partisan and non-discriminatory, • To promote equality of access, equality of opportunity and equality of outcome of Cambodian children, • To adhere to the principles of democratic governance.

Mission

Our mission is to build and raises capabilities, and good living condition of the above-targeted people by means of primary health care, rehabilitation of working possibilities, reproductive health; support human rights education in formal and non-formal settings in education and life skills development, by strengthening existing communal structure, and supporting logical initiatives of local people for cooperation

Vision

Cambodian children, normal or with disabilities and young people living in poor condition, or with vulnerability in anywhere enjoy basic child’s rights to succeed their sustainable livelihood. Cambodian people with disabilities, poor, facing difficulties, empowered by the six principles of human rights, have equal opportunity and outcome to build their standing of life, with a spirit of mutual assistance, tolerance and friendship in peaceful and prosperous society

Goal

To save and protect basic rights of children, improve access to education for self-development, empower people with disabilities by rehabilitation, emergency assistance and provision of possibilities to enhance their livelihood, allowing them to liberate