ព័ត៌មានលម្អិត

សម្ព័ន្ធភាពជួយសហគមន៍អោយរីកចំរើន ( )

Community Enrichment Alliance International (CEAI)

ប្រភេទ : Local NGOs

Gpp : Never

វិស័យ :

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស :

ប្រអប់ Ccc :

ប្រអប់ Po :

លេខទូរស័ព្ទ : 063 644 4144/097 226 8073/017 730 883

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : mey_channy@yahoo.com

គេហទំព័រ៖ :https://www.facebook.com/CEAI_Siemreap-18346090170

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស :

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Siemreap

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Boeng Tumpun

ឃុំ/សង្កាត់ :

ភូមិ : Ou Thum