ព័ត៌មានលម្អិត

( N/A )

Trauma Care Foundation for Cambodia (TCF)

ប្រភេទ : International NGOs

Gpp : Never

វិស័យ :

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស :

ប្រអប់ Ccc :

ប្រអប់ Po :

លេខទូរស័ព្ទ : 023 215 267/8/9

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : yangevenheng@gmail.com

គេហទំព័រ៖ :www.tcscambodia.org

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល : (61)262 790 200

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល : info@careaustralia.org.au

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល : www.careaustralia.org.au

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល : 2nd floor open system house, 218 Northbourne Avenu

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស : Austria

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Battambang

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Battambang

ឃុំ/សង្កាត់ : Rotanak

ភូមិ : Ou Thum

Overview

CARE’s programs in Cambodia have a special focus on working with women and girls to bring sustainable changes to their communities and on promoting the rights and interests of marginalised ethnic minority communities.

Background

CARE is an international humanitarian organisation fighting global poverty by empowering women and girls. CARE was originally established in 1945. CARE has been in Cambodia since 1991. CARE Cambodia’s Program Strategy is explicitly oriented the empowerment of particularly marginalised and vulnerable women in Cambodia. CARE has begun transitioning to a long term program approach, orienting initiatives around impacts for specific groups of marginalised people.

Value

CARE recognises that the key to achieving equitable development outcomes lies in shifting deeply rooted, structural underlying causes of poverty and social and gender injustice which contribute to exclusion and vulnerability of particular groups in society. CARE Cambodia’s long term programs focus on significant and lasting change for identified impact groups: 1. Socially Marginalised Women [SMW]- experiencing multiple denial of their rights 2. Ethnic Minority Women [EMW]–who experience social isolation, discrimination and economic exclusion

Misssion

In Cambodia CARE works with the poorest and most marginalised communities to address the root causes of poverty and vulnerability. This is achieved by: • Strengthening and building individual, organisational and institutional capacities • Building partnerships to facilitate long term sustainable change • Working to empower women and their communities to understand and use their rights • Supporting policy development and implementation through advocacy and dialogue

Vision

We seek a world of hope, tolerance and social justice, where poverty has been overcome and people live in dignity and security. CARE International will be a global force and a partner of choice within a worldwide movement dedicated to ending poverty. We will be known everywhere for our unshakable commitment to the dignity of people.

Goal

CARE aims to help the people of Cambodia to reduce poverty, inequality and injustice over the next 10-15 years.