ព័ត៌មានលម្អិត

( )

Nomad Recherche at Soutiex International (Nomad RSI)

ប្រភេទ : International NGOs

Gpp : Never

វិស័យ :

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស :

ប្រអប់ Ccc :

ប្រអប់ Po :

លេខទូរស័ព្ទ : 011 803 065

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : nomadcambodia@gmail.com

គេហទំព័រ៖ :www.nomadrsi.org

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល : +33 6 50 49 26 52

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល : www.nomadrsi.org

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល : e.dodinet@wanadoo.fr

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល : Rue Principale, le Bourg 12560 Saint Laurent D’Olt

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស :

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Mondul Kiri

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Krong Saen Monourom

ឃុំ/សង្កាត់ : Sangkat Sokh Dom

ភូមិ : Ou Thum