ព័ត៌មានលម្អិត

ថែរក្សាសត្វដំរីជីវភាពរស់នៅកិច្ចផ្តួចផ្តើមនិងបរិស្ថាន ( អ.ថ.ដ.ជ )

Elephant Livelihood Initiative Environment (ELIE)

ប្រភេទ : Local NGOs

Gpp : Never

វិស័យ :

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស :

ប្រអប់ Ccc :

ប្រអប់ Po :

លេខទូរស័ព្ទ : 073 655 5559/011 711 700

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : khun.diyon@gmail.com

គេហទំព័រ៖ :www.elephantvalleyproject.org

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស :

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Mondul Kiri

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Krong Saen Monourom

ឃុំ/សង្កាត់ : Sangkat Sokh Dom

ភូមិ : Ou Thum

Overview

A

Value

B

Misssion

C

Vision

E

Goal

D

Project Summary

F

Staff

ចំណងជើងនាមខ្លួននាមត្រកូលភេទតួនាទី៖លេខទូរស័ព្ទអ៊ីម៉ែល៖
Mr.ABMaleCEf@f.com