ព័ត៌មានលម្អិត

គ្រូពេទ្យសិទ្ធិមនុស្សប្រជាជាតិសង្រ្គោះបន្ទាន់ ( )

Urgent Medical Mational Human Rights Relief (UMNHR)

ប្រភេទ : Local NGOs

Gpp : Never

វិស័យ :

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស :

ប្រអប់ Ccc :

ប្រអប់ Po :

លេខទូរស័ព្ទ : 012 733 600/012 281 231

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : unhrpo@yahoo.com

គេហទំព័រ៖ :www.umnhr.org

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល : NULL

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល : NULL

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល : NULL

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល : NULL

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស :

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Kandal

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : S'ang

ឃុំ/សង្កាត់ : Setbou

ភូមិ : Ou Thum