ព័ត៌មានលម្អិត

ពីគ្រួសារមួយទៅគ្រួសារមួយ ( )

Dune Famille A Lautre (UFA)

ប្រភេទ : International NGOs

Gpp : Never

វិស័យ :

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស :

ប្រអប់ Ccc :

ប្រអប់ Po :

លេខទូរស័ព្ទ : 012 810 902/088 896 94 17/077 85 64 54

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : rousseucambodia@yahoo.sr

គេហទំព័រ៖ :

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល : NULL

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល : NULL

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល : NULL

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល : NULL

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស :

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Kandal

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Kien Svay

ឃុំ/សង្កាត់ : Kokir

ភូមិ : Ou Thum