ព័ត៌មានលម្អិត

ណាពិក ( )

Norwegein Association for Support of Private Initiative in Cambodia (NAPIC)

ប្រភេទ : International NGOs

Gpp : Never

វិស័យ :

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស :

ប្រអប់ Ccc :

ប្រអប់ Po :

លេខទូរស័ព្ទ : 024 630 0373/012 800 373

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : irene@napic.no

គេហទំព័រ៖ :http://www.napic.no

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស :

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Kandal

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Lvea Aem

ឃុំ/សង្កាត់ : Preaek Ruessei

ភូមិ : Ou Thum