ព័ត៌មានលម្អិត

មនុស្សធម៌ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ ( អ.ម.អ )

Humanity Organization for Development (HOD)

ប្រភេទ : Local NGOs

Gpp : Never

វិស័យ :

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស :

ប្រអប់ Ccc :

ប្រអប់ Po :

លេខទូរស័ព្ទ : 77848422

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : chhun.hold@gmail.com

គេហទំព័រ៖ :www.holdcambodia.org

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល : NULL

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល : NULL

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល : NULL

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល : NULL

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស :

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Kandal

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Ta Khmau

ឃុំ/សង្កាត់ : Preaek Ruessei

ភូមិ : Ou Thum