ព័ត៌មានលម្អិត

អង្គការវាសនាកុមារកម្ពុជា ( វ.ក.ក )

Cambodian Children's Destiny (CCD)

ប្រភេទ : Local NGOs

Gpp : Never

វិស័យ : EducationEducation, Child Promotion and Protection

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស :

ប្រអប់ Ccc :

ប្រអប់ Po :

លេខទូរស័ព្ទ : (+855) 12 939 537

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : phumkhmer99@gmail.com

គេហទំព័រ៖ :https://www.childrendestiny.org/

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស :

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Siemreap

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Chi Kraeng

ឃុំ/សង្កាត់ : Sangvaeuy

ភូមិ : Ou

Overview

Cambodian Children's Destiny

Cambodian Children’s Destiny is a non profit organisation that was granted NGO status by the Royal Cambodian Government on 18th March, 2014. It is located in the small village of Phum O, Sangvuey Commune, Chikreng District Siem Reap Angkor, Cambodia. It is around 45 Kilometres east of Siem Reap, travelling along National Road 6 through the picturesque Cambodian countryside. The organization was founded by monks from Wat Polangka, Siem Reap who grew up in the Phum O area and wanted to improve the lives of the people in their village. We welcome visitors to the village and if you are looking to experience a rural school and village please contact us to arrange a visit.