ព័ត៌មានលម្អិត

សមាគមកុមាររីករាយ ( )

KOMAR RKREAY ASSOCIATION (KMR)

ប្រភេទ : Local NGOs

Gpp : Never

វិស័យ : Child Welfare and RightsEducation

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស : Ms. Prom Kimchheng

ប្រអប់ Ccc : 404

ប្រអប់ Po :

លេខទូរស័ព្ទ : 012 610 490

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : kmrcambodia@yahoo.com

គេហទំព័រ៖ :www.komarrikreaycambodia.wordpress.com

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស :

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Battambang

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Battambang

ឃុំ/សង្កាត់ : Chamkar Samraong

ភូមិ : Chamkar Samraong Muoy

Overview

Komar Rikreay (KMR) is a local Cambodian organization created in 1998. KMR provides social services to vulnerable children and their families including medium-term reception facilities, health, education, vocational skills, psychosocial support and advocacy for their safe and sustainable development into their communities.