ព័ត៌មានលម្អិត

ុុអាប៉ូប៉ូ ( គម្រោងបោសសំអាតមីនប្រឆាំងមនុស្ )

APOPO (Anti Persoonsmijnen Ontmijnende Product Ontwikkeling (Anti Personnel Mine Removal Product Development))

ប្រភេទ : International NGOs

Gpp : Never

វិស័យ : Landmine/UXO Action/Awareness

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស : Michael Heiman

ប្រអប់ Ccc :

ប្រអប់ Po :

លេខទូរស័ព្ទ : 095264772

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : michael.heiman@apopo.org

គេហទំព័រ៖ :www.apopo.org

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល : +3232654194

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល : www.apopo.org

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល : apopo@apopo.org

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល : Gratiekapelstraat 12, 2000 Antwerp, Belgium

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស : Belgium

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Siemreap

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Siem Reab

ឃុំ/សង្កាត់ : Kouk Chak

ភូមិ : Trapeang Seh

Overview

APOPO is a non-profit organization trains African Giant Pouched Rats to detect Landmines and Tuberculosis using their amazing sense of smell. Founded in 1997, APOPO operates today in 7 countries.

Value

CORE VALUES QUALITY Demonstrating and promoting high standards in research, design, training and implementation of animal detection technology. INNOVATION Pioneering creative research and innovative solutions within a participatory learning culture. SOCIAL TRANSFORMATION Developing skills, creating jobs, improving socio-economic and environmental conditions, releasing land for development, and combating public health issues. DIVERSITY Embracing diversity in all facets of the organization with respect to age, gender, religion, sexual orientation, physical abilities, nationality or ethnicity.

Misssion

To develop animal detection technology to provide solutions for global problems and inspire positive social change.

Vision

To solve pressing humanitarian challenges with detection rats technology.

Project Summary

APOPO operates in Cambodia from 2012 in parthership with CMAC. In 2015 the first mine detection rats arrived to Cambodia and the teams are operating in the Provinces of Siem Reap, Oddar Meanchey and Preah Vihear. The mine detection rats have cleared 3.7 million square meters in Cambodia, locating over 1,200 landmines and UXO's, as of July 2019. In addition, APOPO has a dog program in Kampong Chhnang, training high quality search dogs for area investigation, named the SMART dogs.

ការចុះឈ្មោះ

ក្រសួងចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទដល់កាលបរិច្ឆេទ
Ministry Of Foreign Affairs And International Coop10-201610-2019
Ministry Of Foreign Affairs And International Coop10-201910-2022

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ

ប្រភេទជំនួយដៃគូមូលនិធិពាក់ព័ន្ធឆ្នាំចាប់ផ្តើមឆ្នាំបញ្ចប់
Has formal MOU or contract withProvides funding or technical support toCMAC300000.0020202020