ព័ត៌មានលម្អិត

អភិវឌ្ឍន៍ថាមពលកកើតឡើងវិញ ( ស អ ខ ក )

Renewable Energy Development Association (REDA)

ប្រភេទ : Association

Gpp : Never

វិស័យ :

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស :

ប្រអប់ Ccc :

ប្រអប់ Po :

លេខទូរស័ព្ទ : 012 619 715/097 8765 858/099 797 877/016 817 038

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : info@renewable-reda.com

គេហទំព័រ៖ :http://www.cambodiasuperpages.com/sp/search/dt/18836-renewable-energy-development-association

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស :

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Kampong Thom

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Stueng Saen

ឃុំ/សង្កាត់ : Damrei Choan Khla

ភូមិ : Ou Thum