ព័ត៌មានលម្អិត

អភិវឌ្ឍន៍ជនពិការខេត្តកំពង់ធំ ( អ )

Organization for Disability Development Kampong Thom Province (ODDK)

ប្រភេទ : Local NGOs

Gpp : Never

វិស័យ :

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស :

ប្រអប់ Ccc :

ប្រអប់ Po :

លេខទូរស័ព្ទ : 092 489 936

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : organizationfordisability@yahoo.com

គេហទំព័រ៖ :http://superpages.com.kh/sp/search/dt/28079-organization-for-disability-development-kampong-thom-province-

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល :

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស :

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Kampong Thom

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Stueng Saen

ឃុំ/សង្កាត់ : achar Leak

ភូមិ : Ou Thum