ព័ត៌មានលម្អិត

អ្នកបច្ចេកទេសវិទ្យុសាស្រ្តកម្ពុជា ( ស អ វ ក )

Cambodian Association Radiological of Technology (CART)

ប្រភេទ : Association

Gpp : Never

វិស័យ :

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស :

ប្រអប់ Ccc :

ប្រអប់ Po :

លេខទូរស័ព្ទ : 097 733 3354/068 333 381

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : samanhun2N/AN/A4@yahoo.com

គេហទំព័រ៖ :

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល : NULL

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល : NULL

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល : NULL

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល : NULL

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស :

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Kampong Thom

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Stoung

ឃុំ/សង្កាត់ : Kampong Chen Cheung

ភូមិ : Ou Thum