ព័ត៌មានលម្អិត

ខ្មែរអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ជនបទ ( អ.ខ.វ.គ.ប )

Khmer Organization for Rural Community Development (KORCD)

ប្រភេទ : Local NGOs

Gpp : Never

វិស័យ :

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស :

ប្រអប់ Ccc :

ប្រអប់ Po :

លេខទូរស័ព្ទ : 012 281 068/097 296 5257/062 644 6000

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : korcd@yahoo.com

គេហទំព័រ៖ :

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល : NULL

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល : NULL

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល : NULL

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល : NULL

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស :

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Kampong Thom

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Santuk

ឃុំ/សង្កាត់ : Tang Krasang

ភូមិ : Ou Thum