ព័ត៌មានលម្អិត

( )

Social Services of Cambodia (SSC)

ប្រភេទ : Association

Gpp : Never

វិស័យ :

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

នាយក/នាយកប្រចាំប្រទេស :

ប្រអប់ Ccc : 156

ប្រអប់ Po : 2457 (Phnom Penh 3)

លេខទូរស័ព្ទ : 023 881 432

អាស័យ​ដ្ឋាន​អុីមែល : info@ssc.org.kh

គេហទំព័រ៖ :www.ssc.org.kh

លេខទូរស័ព្ទទីស្នាក់ការកណ្ដាល : 023 881 432

វេបសាយទីស្នាក់ការកណ្ដាល : www.ssc.org.kh

អុីមែលទីស្នាក់ការកណ្ដាល : info@ssc.org.kh

អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាល : #2 Street 289 (Kim Il Sung Blvd) Tuol Kork, Phnom

ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេស : Colombia

ទីតាំង

ខេត្ត/ក្រុង : Kampong Thom

ស្រុក/ខ័ណ្ឌ : Baray

ឃុំ/សង្កាត់ : Baray

ភូមិ : Ou Thum